Ganapati Ashtottara Shatanamavali In Telugu (2024)

1. Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu - Vaidika Vignanam

 • ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నారాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః

 • Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu | Vaidika Vignanam. A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf

2. Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali - స్తోత్రనిధి

 • Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః ... Previous: Sri Durga Chalisa in Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా.

 • స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః (గమనిక: ఈ నామావళి “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) (శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్రతకల్పం కూడా ఉన్నది చూడండి.) ఓం గజాననాయ నమః | ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం ద్వైమాతురాయ నమః | ఓం సుముఖాయ నమః | ఓం ప్రముఖాయ […]

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali - స్తోత్రనిధి

3. Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Shuddha Telugu - Vaidika Vignanam

4. Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali - స్తోత్రనిధి

 • A moment please !! Namaste !! Please take a moment to spread this valuable treasure of our Sanatana Dharma among your relatives and friends. We ...

 • stōtranidhi → śrī gaṇēśa stōtrāṇi → śrī gaṇēśāṣṭōttaraśatanāmāvalī ōṁ gajānanāya namaḥ | ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ | ōṁ vighnarājāya namaḥ | ōṁ vināyakāya namaḥ | ōṁ dvaimāturāya namaḥ | ōṁ sumukhāya namaḥ | ōṁ pramukhāya namaḥ | ōṁ sanmukhāya namaḥ | ōṁ kr̥tinē namaḥ | 9 ōṁ jñānadīpāya namaḥ | ōṁ sukhanidhayē namaḥ | ōṁ surādhyakṣāya […]

5. శ్రీ గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళి - తెలుగు భక్తి

 • 4 sep 2017 · asthothara satanamavali Ganapathi satanamavali Ganesh satanamavali namavali Vinayaka ... Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali telugu · Subramanya ...

 • శ్రీ   గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళి          1. ఓం గజాననాయ నమః     2. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః     3. ఓం విఘ్నారా...

శ్రీ గణపతి అష్టోత్తర శతనామావళి - తెలుగు భక్తి

6. గణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి | Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu ...

 • Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu is a Hindu devotional prayer that consists of 108 names of Lord Ganesha. These names are recited as a form of worship ...

 • Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu గణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి - All Vedic and Spiritual Mantras, Lyrics of various mantras, mantras as a remedies in astrology

గణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి | Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu ...

7. [PDF] Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Telugu - Sati mahadeva astro

 • Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu Lyrics (Text). Ganesha Ashtottara Sata Namavali - Telugu Script. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమ:.

8. 108 Names of Lord Ganesha | Ashtottara Shatanamavali of Lord ...

 • Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha ; गजानन. 1. ॐ गजाननाय नमः। Om Gajananaya Namah। ; गणाध्यक्ष. 2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः। Om Ganadhyakshaya ...

 • This page lists 108 names of Lord Ganesha, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha.

108 Names of Lord Ganesha | Ashtottara Shatanamavali of Lord ...

9. శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి || Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali ...

 • 13 jul 2023 · ... ashtottaram. శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి – Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali in Telugu.

 • Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali

శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి || Sri Vinayaka ashtottara shatanamavali ...

10. Added in Ashtottara Shatanamavali - ePoojaStore.com

 • 28 dec 2015 · Sri Vigneshwara Ashtottara Shatanamavali · శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి: · ఓం వినాయకాయ నమః · ఓం విఘ్నరాజాయ నమః · ఓం ...

 • .desbgstyle, .desbgstyle a { background-color: #006600; border-radius: 7px; color: #fff; display: block; font-size: 20px; padding: 2px; text-align: center; wi...

11. గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్ - TeluguOne.com

 • ... ప్రముచ్యతే ||. « Prev. Ganesha Ashtottara Sata Namavali · Next ». Sree Maha Ganesha Pancharatnam. More Related to Ganesh Stotralu. శ్రీ విఘ్నేశ్వర షో ...

 • గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్     వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షో‌உధ్యక్షో ద్విజప్రియః || 1 || అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదో‌உవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః || 2 || సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః || 3 || ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః || 4 || లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 5 || పాశాంకుశధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః | అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితపదాంబుజః || 6 || బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ | ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ || 7 || శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః | కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః || 8 || చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః | అశ్రితశ్రీకరస్సౌమ్యో భక్తవాంఛితదాయకః || 9 || శాంతః కైవల్యసుఖదస్సచ్చిదానందవిగ్రహః | ఙ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః || 10 || ప్రమత్తదైత్యభయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః | రమార్చితోవిధిర్నాగరాజయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 11 || స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః | స్థూలతుండో‌உగ్రణీర్ధీరో వాగీశస్సిద్ధిదాయకః || 12 || దూర్వాబిల్వప్రియో‌உవ్యక్తమూర్తిరద్భుతమూర్తిమాన్ | శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసః || 13 || స్వలావణ్యసుధాసారో జితమన్మథవిగ్రహః | సమస్తజగదాధారో మాయీ మూషకవాహనః || 14 || హృష్టస్తుష్టః ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధిప్రదాయకః | అష్టోత్తరశతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుమ్ || 15 || తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతుముత్యతః | యః పూజయేదనేనైవ...

12. Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics - Hindu Devotional Blog

 • Below is the lyrics of Ganesha Ashtothara Shatanamavali in Telugu Language. Praying Ganapati Ashtottaram daily, especially on Sankashti Chaturti, will help to ...

 • Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics. Also known as Ganesha Ashtothram or Vighneshvar Ashtottara Shatanamavali

Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics - Hindu Devotional Blog
Ganapati Ashtottara Shatanamavali In Telugu (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5362

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.